RJJ Fennis RA RE

Weideweg 32
1276 AC. Huizen


T +31 (0)36 5300192
M +31 (0)6 53 13 49 85

contact
pyxis
Fennis-interim-en-advies

NIEUWS

NBA nieuws
SRA nieuws
 • Vijf jaar AVG-wetgeving
  on May 25, 2023 at 9:04 am

  Actueler dan ooit De AVG-wetgeving is na die vijf jaar actueler dan ooit. Digitalisering en verwerking van gegevens speelt een steeds grotere rol. Daarbij dient u zorgvuldig te werk te gaan. Belangrijk is dat alle medewerkers op uw kantoor zich hier van bewust zijn en alle voorschriften naleven. Hoe voorkomt u dat er geen fouten worden gemaakt, dat een ieder zich steeds bewust is van de AVG-wetgeving? Eerlijk is eerlijk: dat is bijzonder lastig. Herhaling van protocollen en controle op naleving is dan ook geen overbodige luxe. Bent u AVG-compliant? Weet u nog waar u allemaal aan moet voldoen? Heeft u alle rechten en plichten richting uw klanten, leveranciers en personeel nog steeds goed geborgd? Weet u wat u moet vastleggen en wat u moet bewaren? En weten uw medewerkers dit? Snel inzicht Met de SRA AVG-Quickscan krijgt u direct inzicht in de huidige stand van zaken op uw kantoor. Wij scannen uw kantoor op alle vereisten die gesteld worden in de AVG-wetgeving. We checken met u uw privacybeleid, register van verwerkingen, register van incidenten, basisbeveiligingsmaatregelen, aanwezigheid van verwerkingsovereenkomsten, awareness onder uw medewerkers en rechten van betrokkenen. U ontvangt van ons vervolgens een actielijst met verbeterpunten waar u direct mee aan de slag kunt. Meer weten? Bekijk meer informatie of maak direct een afspraak. Vragen? Neem contact op met Tony van Oorschot, Informatiemanager.   Tony van Oorschot Informatiemanager E tvanoorschot@sra.nl T 030 656 60 60

 • SRA-inbreng naar Expertgroep Herijking beroepsprofiel en opleiding
  on May 24, 2023 at 1:18 pm

  De onderbouwde SRA-visie is gestoeld op de langdurige betrokkenheid en het belang van onze vereniging bij dit thema, vanwege de toegevoegde waarde die toekomstbestendige professionals hebben op de toekomstbestendige dienstverlening die kantoren kunnen bieden aan entiteiten, stakeholders en het maatschappelijk verkeer. Kern van beroep centraal De kern van het accountantsberoep is het waarborgen van de kwaliteit van (niet-)financiële informatie over alle typen ondernemingen, organisaties en instellingen. Accountants dragen bij aan vertrouwen in de economie. Niet alleen de (wettelijke) controle van jaarrekeningen is hierbij relevant. Ook de andere bijdragen die zij leveren aan de schakels van de (financiële) verantwoordingsketen zijn belangrijk in het economische verkeer. Uitgaande van de kern van het accountantsberoep, vindt SRA het van belang om bij de definiëring van de randvoorwaarden van profiel en opleiding, zowel in theorie als praktijk aan te sluiten bij het economisch verkeer, markt en maatschappij. Mkb als uitgangspunt Aangezien mkb-ondernemingen verantwoordelijk zijn voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde van de BV Nederland en voor 70% van de werkgelegenheid zorgen, zal de kern van profiel en de basis van de opleiding ‘het mkb’ als uitgangspunt moeten hebben. Daarin heeft nadrukkelijk ook de certificerende bevoegdheid een plaats. Zeker als wordt uitgegaan van de drie kernspecialisaties van elke accountant zijnde audit & assurance, ICAIS en externe verslaggeving. Omdat bovendien een wezenlijk deel van het beroepsprofiel en de opleiding een plaats heeft en krijgt, en tot uiting komt bij de werkzaamheden die de startbekwame accountant uitoefent binnen de kaders en organisatie van kantoren, vindt SRA het van belang om ook vanuit dat perspectief input te leveren. Lees de integrale bijdrage van SRA (PDF) Aanleiding en opdracht Expertgroep Herijking beroepsprofiel en opleiding Begin april van dit jaar heeft het Ministerie van Financiën op gezamenlijk verzoek van de Kwartiermakers Toekomst Accountancy en de NBA de Expertgroep benoemd met als opdracht om in september 2023 te komen tot een advies over de volgende belangrijke en onderling samenhangende onderwerpen: Herijking van het beroepsprofiel (of profielen) van de accountant; De wijze waarop (de governance van) de opleiding is ingericht, zowel theoretisch als praktisch, van startbekwaam tot vakbekwaam. In hun vierde en vijfde voortgangsrapportages adviseren de Kwartiermakers Toekomst Accountancy de minister van Financiën een grondige herijking van het beroepsprofiel van accountants en van (het stelsel van) de accountantsopleiding. Als redenen noemen zij onder meer: de opleiding zit overvol, de stringente toepassing van eindtermen staat innovatie in de weg en de omgeving waarin de accountant werkt verandert snel. Ook het NBA-bestuur heeft in het Jaarplan 2023 en tijdens de ALV in december 2022 aangegeven dat er voor de opleiding sprake is van de noodzaak tot ‘een fundamentele heroriëntatie’ die moet leiden tot een aangepast beroepsprofiel en aanpassingen in het onderwijs.

 • Kom nu in actie bij achterstand aflossing coronabelastingschulden
  on May 23, 2023 at 6:38 am

  Betalingsachterstanden Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van de coronabelastingschulden starten. Eind april 2023 liepen ongeveer 96.000 ondernemers achter met die aflossingen. Ongeveer 41.000 van hen liepen op dat moment ook achter met de betaling van de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022. Ruim 60.000 ondernemers hebben nog helemaal geen aflossing gedaan, ongeveer 21.000 van hen hebben ook nog zogenaamde pre-coronaschulden (dat zijn schulden als gevolg van vóór maart 2020 openstaande belastingaanslagen). Ongeveer 12.000 van hen liepen eind april 2023 ook achter met de betaling van de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022. Let op! Binnen de groep van ondernemers die nog geen aflossing deden op de coronabelastingschulden heeft meer dan 50% een relatief lage schuld. Bijna 25.000 van deze ondernemers hebben een coronabelastingschuld van minder dan € 5.000, bij ongeveer 8.000 bedraagt deze schuld tussen de € 5.000 en de € 10.000. Voorwaarden betalingsregeling coronabelastingschulden De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 in beginsel in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. U heeft hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor de betalingsregeling is dat u zich ook aan die maandelijkse aflossing houdt. Andere voorwaarden zijn dat u tijdig de juiste belastingaangiften – onder meer btw en loonheffing – indient voor belastingen vanaf 1 oktober 2022 en dat u tijdig en volledig de betalingen doet die daaruit voortvloeien. Brieven Belastingdienst Als u een betalingsachterstand heeft op de coronabelastingschulden en/of de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022, dan ontving u daarover al meerdere brieven van de Belastingdienst. In de brief die u rond 11 april 2023 heeft ontvangen, werd u al gemaand om binnen 14 dagen na dagtekening van de brief uw betalingsachterstand in te lopen. Intrekken betalingsregeling Heeft u die betalingsachterstand nog niet ingelopen, dan ontvangt u vanaf 13 juni 2023 een beschikking van de Belastingdienst waarin de betalingsregeling wordt ingetrokken. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, heeft u na ontvangst van de beschikking nog 14 dagen de tijd om in een keer het hele bedrag van uw coronabelastingschuld te betalen. Tip! Loopt u maximaal één termijn achter in de coronabetalingsregeling dan trekt de Belastingdienst niet meteen de betalingsregeling in. Het gaat dus om ondernemers die meer dan één termijn achterlopen en/of een structurele achterstand hebben op de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022. De staatssecretaris heeft toegezegd dat het intrekken van de betalingsregeling met de grootste zorgvuldigheid gebeurt. Is de intrekking niet terecht naar uw mening, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan de intrekking dan mogelijk nog ongedaan maken. Let op! Het opstarten van de invordering vindt in fasen plaats. De Belastingdienst start met de groep ondernemers met een pre-coronaschuld. Mogelijkheden coronabelastingschulden Lukt het niet om aan de voorwaarden van de betalingsregeling te voldoen, dan zijn er nog mogelijkheden. Daarvoor moet u nu wel snel in actie komen. Misschien kunt u dan nog voorkomen dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt. Zo kunt u onder meer verzoeken de schuld in zeven in plaats van vijf jaar af te lossen. Ook kunt u verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. Tot slot kunt u ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg van zo’n verzoek is wel dat uw af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen, hoger worden. Zie ook: Kamerbrief actuele cijfers coronabetalingsregeling en intrekken betalingsregelingen (Rijksoverheid, 17 mei 2023) Dit artikel is afkomstig uit de SRA-Nieuwsbank, dé actuele informatiebron voor de klant van het SRA-accountantskantoor. Bent u lid van SRA en heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Kijk dan hier voor meer informatie.

 • Update praktijkhandreiking OKB van NVKS-opdrachten
  on May 22, 2023 at 8:36 am

  Wijzigingen in deze update van de praktijkhandreiking zijn:  opname van een korte toelichting op ISQM 1 en 2; verduidelijking van de vereiste dat de kwaliteitsbeoordelaar de aan de conclusie ten grondslag liggende overwegingen moet documenteren; aandacht voor NBA-handreiking 1149 OKB uitvoering en documentatie d.d. 19 juli 2022. Naar de praktijkhandreiking OKB

 • Aanpassing studiekostenregeling
  on May 22, 2023 at 7:08 am

  de studie gevolgd wordt op initiatief van de medewerker en dat het volgen van studies geen door de werkgever opgelegde verplichting is en dat geen enkele toezegging kan worden gedaan over een eventuele promotie nadat medewerkers een opleiding hebben afgerond. Zie ook het standaard SRA-Arbeidsvoorwaardenreglement waarin bovenstaande is verwerkt. Naar het Arbeidsvoorwaardenreglement