RJJ Fennis RA RE

G.T. Rietveldstraat 182
1333 LJ Almere
Postbus 1226
1300 BE Almere
T +31 (0)36 5300192
M +31 (0)6 53 13 49 85

contact
pyxis
Fennis-interim-en-advies

NIEUWS

NBA nieuws
SRA nieuws
 • Forse uitbreiding steun- en herstelpakket
  on January 21, 2021 at 5:05 pm

  Met deze uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag gemoeid van 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. TVL Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat  ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB. Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. Met de uitbreiding van de TVL is een totaalbedrag van ca. 3,8 miljard euro gemoeid voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Voorraadvergoeding detailhandel Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in de eerste twee kwartalen van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. De verwachte kosten van deze maatregel zijn 160 miljoen euro. Starters Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. Naar verwachting kost deze regeling tussen de 55 en 70 miljoen euro per kwartaal. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. Hier is in totaal 70 miljoen euro voor beschikbaar. NOW en Tozo De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart. Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd. Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021). Evenementen Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit. Er is minimaal 300 miljoen euro voor gereserveerd. Belastingmaatregelen Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen. De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners – als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) – soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt. Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen. Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden. Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen. Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021. Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Met de extra belastingmaatregelen is in totaal een bedrag van bijna 900 miljoen euro gemoeid. Overige maatregelen Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven. Het kabinet maakt hier 200 miljoen euro voor vrij. Het kabinet verlengt de steunmaatregelen voor amateursport en trekt daarvoor 240 miljoen euro uit. Dat geld is voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties, Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties, en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden. De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. Ook krijgen alle studenten waarbij tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 hun recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt, een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming kost in totaal circa 135 miljoen euro. Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen niet in aanmerking voor de verhoging van de TVL door Europese bepalingen. Dat vindt het kabinet geen wenselijke situatie dus werkt het aan een alternatieve regeling die wel mogelijk is binnen de staatssteunkaders. De afspraken die met decentrale overheden zijn gemaakt over compensatie van extra uitgaven en derving van inkomsten, worden verlengd naar het tweede kwartaal van 2021. Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht? Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl. Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

 • Corona nauwelijks van invloed op verzuimcijfers 2020 SRA-kantoren
  on January 21, 2021 at 7:48 am

  SRA heeft sinds geruime tijd een mantelovereenkomst met ArboNed voor de verzuimbegeleiding. Ruim 60 SRA-kantoren maken hier gebruik van. Jaarlijks ontvangt SRA van ArboNed een rapportage omtrent het verzuim. Bij deze kantoren is vrijwel geen verschil te zien in de verzuimcijfers van 2020 ten opzichte van 2019. Het netto verzuimpercentage is zeer licht gestegen, de meldingsfrequentie is zelfs ietsje gedaald. Corona heeft dus bij deze kantoren in 2020 nauwelijks impact gehad op het ziekteverzuim.   2019  2020  Netto verzuimpercentage  2,70% 2,80% Meldingsfrequentie  0,76  0,65  De rapportages kunt u hier downloaden. Wilt u meer weten over de mantelovereenkomst met ArboNed, neem dan contact op met: Theo Reuters Hoofd HRME treuters@sra.nlT 030 656 60 60

 • SRA-lidmaatschap voor BRIL Accountants
  on January 18, 2021 at 7:45 am

  Teamwork Arend van de Geest, RA en partner, geeft aan dat BRIL Accountants een flexibel en jong kantoor is. “We hebben een open en heldere communicatie en werken het liefst met het complete team aan een case. We zijn datagedreven en zorgen dat we de klant door en door kennen. Dit leidt tot een goede en duurzame relatie.” Praktijkhandreikingen voor complexe zaken BRIL Accountants ziet SRA als een kennisplatform voor praktische toepassingen in de branche. Ook de vaktechnische ondersteuning en praktijkhandreikingen voor complexe aangelegenheden leveren veel kennis en informatie op. Hier zorgen zij overigens ook zelf voor door het volgen van de diverse SRA-cursussen en trainingen. Datagedreven controle Het kantoor zoekt bij SRA ondersteuning bij de invulling van de compliancefunctie. Daarnaast hopen zij dat SRA meedenkt bij de ontwikkeling van en zorgt voor hulpmiddelen voor een nog meer data gedreven controleaanpak. Kennis delen BRIL Accountants ziet voor zichzelf wellicht een rol weggelegd bij de ondersteuning in dossierreviews of OKB’s bij andere leden. Van de Geest: “Op het gebied van specifieke branches – we hebben veel klanten in de reisbranche – willen we graag onze kennis delen met andere leden, bijvoorbeeld over risico’s en aandachtspunten voor controles.”

 • Herziening toezichtstelsel Wta-domein
  on January 15, 2021 at 9:06 am

  Zoals we u eerder melden, is het SRA-bestuur vanaf voorjaar 2020 in overleg met betrokkenen zoals de AFM, het ministerie van Financiën, NBA en de kwartiermakers over deze wijziging in beleid van het kabinet. Doel van het SRA-bestuur binnen deze trajecten is en blijft kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging binnen het wettelijke controledomein, en de wijze waarop we dat zo goed mogelijk voor onze 191 leden met een Wta-vergunning kunnen regelen. Positief kritisch Daarnaast vindt het SRA-bestuur het van belang om als drijvende kracht binnen de sector te fungeren, met op het netvlies de kenmerken van de multidisciplinaire SRA-praktijk en de eigenheid van het mkb binnen het Wta-domein. In dat kader heeft het SRA-bestuur gekozen voor een positief kritische grondhouding en een actieve medewerking aan het door ketenpartijen samen vormgeven van de invulling van de voorgestelde kabinetsmaatregelen op het Wta-domein. Dat neemt overigens niet weg dat het SRA-bestuur zorgen en knelpunten over dit proces binnen passende gremia blijft agenderen. Op dit moment zijn we -vooruitlopend op wetgeving- met de toezichthouder en NBA binnen de afgesproken processtructuur in gesprek over inhoudelijke uitgangspunten voor de overdracht van de kwaliteitstoetsingen, over de wijze van toetsing door de toezichthouder na overdracht, en over de effecten van een aanzienlijke kostenstijging en een mogelijk vliegurencriterium op zowel kleinere leden als controleplichtige mkb-ondernemingen. Minister Hoekstra van Financiën komt naar verwachting het eerste kwartaal met nieuwe wetgeving die via een openbare consultatie zal worden voorgelegd aan belanghebbenden. Standpunt SRA-bestuur Proces Herziening toezichtstelsel Wta-domein De toezichthouder is vanaf 2006 verantwoordelijk voor het toezicht in het niet-OOB-segment. Dat verandert niet. Het huidige stelsel is ingericht conform de Wta. De ervaren ondoorzichtigheid en complexiteit is meer een communicatie-uitdaging dan dat dat negatief uitwerkt op ‘kwaliteit’. De uitgangspunten van het Cta-rapport ‘Vertrouwen op controle’ nemen we als basis. Dat betekent onder meer a. dat er ruimte is om te zoeken naar een alternatieve invulling dan volledige overdracht van de kwaliteitstoetsingen aan de toezichthouder b. dat toetsingen zien op meerdere niveaus, met een nadrukkelijke focus op kwaliteitsbeheersingssystemen in plaats van een dossierreview. c. dat de frequentie van toetsingen verhoogd wordt. Definieer ‘kwaliteit’ en formuleer een visie waar die ‘kwaliteit’ over 5 jaar moet staan. Het stelsel moet van toegevoegde waarde zijn voor de kwaliteit van de SRA-kantoren met een Wta-vergunning. De elementen uit het huidige systeem die kwaliteit verhogend werken, zoals de lerende omgeving binnen onze vereniging, moeten behouden blijven. Het stelsel moet toegankelijk blijven voor alle getoetste SRA-leden. De Wta-vergunning moet betaalbaar en rendabel zijn en blijven. Het stelsel moet van toegevoegde waarde zijn en toegang tot de markt geven voor de klanten in het niet-OOB-segment Om de SRA-kantoren te ontlasten en verdergaande gelaagdheid in het toezicht te voorkomen, is afstemming en integrale uitvoering van kwaliteitstoetsingen van de diverse domeinen van belang. Wilt u meer lezen over bijvoorbeeld de mogelijke consequenties voor uw kantoor? Lees verder in de SRAadviseur

 • Update Praktijkhandreiking Wet normering topinkomens (WNT)
  on January 15, 2021 at 7:52 am

  Naar de praktijkhandreiking