RJJ Fennis RA RE

Weideweg 32
1276 AC. Huizen


T +31 (0)36 5300192
M +31 (0)6 53 13 49 85

contact
pyxis
Fennis-interim-en-advies

NIEUWS

NBA nieuws
SRA nieuws
 • Fiscale maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord
  on May 17, 2024 at 7:10 am

  In dit artikel is per thema een overzicht opgenomen van genoemde fiscale maatregelen. Let op! Houd er rekening mee dat de maatregelen nog niet vaststaan. Deze moeten namelijk eerst nog in wetsvoorstellen worden opgenomen en daarna door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Desondanks is het wel verstandig om hiervan reeds kennis te nemen en er rekening mee te houden. Arbeid Uit het hoofdlijnenakkoord kunnen de volgende voorgenomen (fiscale) maatregelen op het gebied van arbeid ontleend worden. Een lastenverlichting op arbeid en een verlaging van de marginale druk voor middeninkomens, bijvoorbeeld via het introduceren van een derde schijf in de inkomstenbelasting. Meer zekerheid op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een zelfstandigenbeleid voor echte zelfstandige (zzp’ers), regulering van de uitzendsector en meer vaste contracten voor werknemers. De wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) wordt voorgezet. Bijna gratis kinderopvang vanaf 2027. Daarentegen wordt het tarief dat ouders vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag (de maximum uurprijs) in 2026 niet geïndexeerd. Vanaf 2027 wordt de WW hervormd. Hoe deze hervorming plaatsvindt, is nog niet nader uitgewerkt. Gedacht wordt aan het verlengen van de opzegtermijn van arbeidscontracten in combinatie met een poortwachterstoets of een verkorting van de duur van de WW-uitkering naar 18 maanden. Vanaf 1 juli 2026 wordt de compensatie van de transitievergoeding voor werkgevers bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid beperkt tot kleine werkgevers (met minder dan 25 werknemers). De Awf-premie (WW-premie) wordt zowel voor vaste als voor flexibele contracten vanaf 2026 verhoogd met 0,1%. De kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling worden aangescherpt en verhoogd. Bezien wordt of, en zo ja welke, fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling (EKT-regeling) worden versoberd. Let op! De vorige jaar aangenomen versobering van de 30%-regeling wordt niet teruggedraaid. Let op! Diverse media melden dat de verhoging van het wettelijk minimumloon wordt teruggedraaid. Dit is echter geen nieuwe maatregel, maar de verwerking van de onlangs niet door de Eerste Kamer aangenomen extra verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2%. Ondernemers Specifiek voor ondernemers kunnen uit het hoofdlijnenakkoord de volgende voorgenomen fiscale maatregelen worden opgemaakt: Een aantal al aangenomen of aangekondigde lastenverzwaringen wordt weer teruggedraaid. Het gaat hierbij onder meer om: – de in de Voorjaarsnota 2024 aangekondigde verdere verlaging van de mkb-winstvrijstelling vanaf 2025 van 12,7 naar 12,03% gaat niet door. De mkb-winstvrijstelling bedraagt in 2024 nog 13,31%. Eerder was al aangenomen dat deze per 2025 verlaagd zou worden naar 12,7%; – het vorig jaar aangenomen voorstel om vanaf 2025 de inkoopfaciliteit van eigen aandelen in de dividendbelasting af te schaffen, wordt teruggedraaid; – de verhoging per 1 januari 2024 van het hoogste tarief in box 2 van 31 naar 33% wordt teruggedraaid. Onduidelijk is of dit met terugwerkende kracht vanaf 2024 gebeurt, maar volgens de budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord gebeurt dit in ieder geval vanaf 2025. Dat betekent dat het tarief in box 2 dan tot € 67.000 (bij fiscale partners € 134.000) 24,5% bedraagt en daarboven 31%; – de in de Voorjaarsnota 2024 aangekondigde verhoging van de energiebelasting aardgas in de derde, vierde en vijfde schijf per 2025 gaat niet door. De energiebelasting op aardgas in de eerste en tweede schijf (tot 170.000 m3) wordt verlaagd vanaf 2025 met 2,82 cent per m3, oplopend tot 4,8 cent per m3 in 2030. Het Nationaal Groeifonds wordt uitgefaseerd. Dit betekent dat de eerste drie rondes nog wel worden nagekomen, maar dat ronde vier en vijf vervallen. Een ruimhartige vrijwillige en langdurige stoppersregeling voor land- en tuinbouwers vindt fiscaalvriendelijk plaats. Vanaf 2025 worden de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting en het geven uit de vennootschap beperkt. Vanaf 2025 wordt de renteaftrekbeperking in de Vpb (earningsstripping) van 20% naar het Europese gemiddelde van 25% gebracht. Vanaf 2028 wordt een circulaire plasticheffing ingevoerd. Vervoer Voor het vervoer bevat het hoofdlijnenakkoord de volgende voorgenomen fiscale maatregelen. Alle subsidies voor de aanschaf van elektrische auto’s, zowel voor nieuwe als tweedehands auto’s, worden met ingang van 2025 afgeschaft. Uit het hoofdlijnenakkoord wordt niet duidelijk of dit ook geldt voor de verlaagde bijtelling van elektrische auto’s. De gewichtscorrectie voor elektrische auto’s in de motorrijtuigenbelasting (mrb) blijft bestaan. De huidige accijnsverlaging op brandstof wordt met een jaar verlengd en loopt door tot eind 2025. Diesel met een lager accijns (de zogenaamde rode diesel) wordt vanaf 2027 weer ingevoerd voor boeren, tuinders en loonwerkers. Vanaf 2027 wordt een gedifferentieerde vliegbelasting ingevoerd. De belasting wordt hoger naarmate de afstand waarover gevlogen wordt langer is. Wonen Ook op het gebied van wonen bevat het hoofdlijnenakkoord een aantal fiscale maatregelen,  waaronder: de fiscale positie van de eigen woning blijft ongewijzigd. Dit betekent onder meer dat de hypotheekrenteaftrek voor de eigenwoningbezitter blijft bestaan en dat het eigenwoningforfait niet wijzigt; de stijging van de onroerendzaakbelasting wordt gemaximeerd; de energiebelasting op aardgas in de eerste en tweede schijf (tot 170.000 m3) wordt verlaagd vanaf 2025 met 2,82 cent per m3, oplopend tot 4,8 cent per m3 in 2030 . er komt een belasting op ongebouwde grond die een woonfunctie heeft; het bouwen van (private) huurwoningen wordt gestimuleerd door het verminderen van de regeldruk en – waar mogelijk – de belastingdruk; voor eigenaren van zonnepanelen verdwijnt de salderingsregeling in één keer met ingang van 2027. Dit betreft dus een eerdere en abruptere afschaffing van de salderingsregeling dan het laatste plan  over de afbouw van de salderingsregeling dat onlangs niet door de Eerste Kamer is aangenomen. Btw-verhogingen In het hoofdlijnenakkoord zijn ook diverse btw-verhogingen opgenomen. De btw op culturele goederen en diensten, waaronder boeken, toegang tot theater, musea, kermisattracties en dierentuinen wordt vanaf 2026 verhoogd van 9 naar 21%. Het btw-tarief voor logies (onder meer hotelovernachtingen) gaat vanaf 2026 omhoog van 9 naar 21%. Let op! De toegang tot bioscopen en dagrecreatie en overnachtingen op campings worden uitgezonderd van de btw-verhoging naar 21%. Hiervoor blijft het verlaagde btw-tarief van 9% gelden. De daklozenopvang en Ronald McDonald Huizen worden voor de hogere kosten door de verhoging naar 21% btw gecompenseerd met een subsidie vanuit VWS. Particulieren Voor particulieren zijn verder nog de volgende fiscale maatregelen aan het hoofdlijnenakkoord te ontlenen: de verhoging van het box 3-tarief naar 36% wordt (deels) teruggedraaid. Onduidelijk is hoeveel en of dit met terugwerkende kracht vanaf 2024 gebeurt. Volgens de budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord gebeurt dit in ieder geval vanaf 2025 en wordt hiervoor € 100 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld; de giftenaftrek in de inkomstenbelasting wordt vanaf 2025 beperkt. Vanaf 2028 worden alle verschillende soorten giften in de inkomstenbelasting op gelijke wijze behandeld. Er bestaat dan waarschijnlijk geen verschil in behandeling meer tussen periodieke giften en andere giften; het kindgebonden budget en de huurtoeslag gaan vanaf 2025 omhoog; de afbouw van de dubbele heffingskorting in de bijstand wordt in de jaren 2025 tot en met 2027 bevroren. Overig Uit het hoofdlijnenakkoord zijn onder meer nog de volgende (fiscale) maatregelen op te maken. Wetgeving voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel wordt voorbereid. Er komt een ‘recht op vergissen’. Dit betekent dat één enkele fout een burger niet meteen diep in de problemen kan duwen. De kosten van aanmaning en incasso van de overheid gaan fors omlaag. De bereikbaarheid van overheidsorganisaties voor burgers gaat omhoog door verruiming van de mogelijkheden (tijden en locaties) voor persoonlijk contact, meer tijdig en adequaat telefonisch contact en een grotere beschikbaarheid van hulp bij digitaal contact. De kansspelbelasting gaat vanaf 2025 omhoog van 30,5 naar 37,8%. Er worden verdere stappen gezet om (negatief geëvalueerde) fiscale regelingen af te bouwen of te versoberen en onbedoelde constructies aan te pakken. Bron: Eindverslag en hoofdlijnenakkoord informateurs Dijkgraaf en Van Zwol Dit artikel is afkomstig uit de SRA-Nieuwsbank, dé actuele informatiebron voor de klant van het SRA-accountantskantoor. Bent u lid van SRA en heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Kijk dan hier voor meer informatie.

 • Tien jaar SRA-Nieuwsbank
  on May 15, 2024 at 6:53 am

  Populair bij klant én medewerker De artikelen, Advieswijzers en Specials uit de Nieuwsbank zijn primair bedoeld om klanten te informeren. Om die reden is het taalgebruik helder en kort, zo veel mogelijk in jip-en-janneketaal en zet het aan tot actie waar nodig met Tips en Let-op!-jes. Uit onderzoek onder de abonneehouders van de Nieuwsbank (juli 2023) blijkt echter dat ruim 65% de artikelen uit de Nieuwsbank ook gebruikt om zichzelf te informeren. Actualiteiten worden in één A4’tje kort, bondig en duidelijk uitgelegd. Dat wordt dus ook door de medewerker en vennoot gewaardeerd.  Uitbreiding en verdere professionalisering In de tien jaar dat de Nieuwsbank bestaat, zijn er tal van (door)ontwikkelingen geweest en een verdere uitbreiding van het aanbod. Meer dan eens zijn op verzoek van abonneehouders praktische wensen en ideeën opgepakt, zoals het maken en verzenden van een Nieuwsbrief in een eigen lay-out en het toevoegen van de bron bij een artikel. Klik op de afbeelding voor een vergrote versie. Informatieplicht Accountantskantoren hebben een informatieplicht naar klanten over voor hen belangrijke zaken. Met een RSS-feed of API kunnen de artikelen van de Nieuwsbank direct worden getoond op de website. Hiermee worden twee vliegen in één klap geslagen. Ten eerste wordt voor een belangrijk deel aan de informatieplicht voldaan en daarnaast zorgt dit voor traffic op de website. Van de kantoren met een abonnement gebruikt 62% de informatie om de website van actueel nieuws te voorzien.  Online zichtbaarheid De actuele artikelen zorgen aantoonbaar voor traffic op de website. Uit onderzoek van Accountancy Vanmorgen1 stond het kantoor De Jong & Laan, met een abonnement op de Nieuwsbank, in 2023 in de top 5-kantoren (buiten de Big 4 om) met de meeste groei (+6,6K traffic; een indicatie van het verkeer) op de site. Accountancy Vanmorgen: “Hier zien we dat de meeste groei komt van niet-merknaam gerelateerde zoekwoorden. De top 10 staat vol met nieuws- en blogartikelen. Jonglaan.nl heeft kwaliteitscontent gecreëerd rondom interessante en relevante onderwerpen.” Van deze tien artikelen is er een aantal afkomstig uit de Nieuwsbank.  Slimme zoekwoorden In de titels en de intro van Nieuwsbankartikelen wordt zo veel mogelijk gewerkt met actuele zoekwoorden om de SEO-score zo hoog mogelijk te maken. Ook hiervan zien we het effect terug bij bijvoorbeeld De Jong & Laan. “Ze hebben zeer hoge posities op zoekwoorden met veel maandelijks zoekvolume en gebruiken hiervoor blogartikelen als pagetype”, aldus Accountancy Vanmorgen.  MKB-Nieuwsbrief Naast het tonen van artikelen op de website draagt ook de MKB-Nieuwsbrief uit de Nieuwsbank bij aan de informatieplicht. Deze kant-en-klare nieuwsbrief verschijnt tienmaal per jaar (niet in augustus en september) en bevat een selectie van actuele zaken van die maand. In de Nieuwsbank kan deze nieuwsbrief worden opgemaakt in een eigen lay-out en direct per e-mail verstuurd worden naar klanten. Kantoren die graag de opmaak en verzending willen uitbesteden, kunnen hiervoor terecht bij het marketingbureau MMM, waar SRA al jarenlang nauw mee samenwerkt.  Advieswijzers én Specials Naast vijf tot acht artikelen per week worden er jaarlijks ook meer dan 35 Advieswijzers gepubliceerd. Dit zijn uitgebreidere artikelen die over belangrijke onderwerpen gaan die wat meer uitleg behoeven. Denk aan titels als ‘Auto: privé of zakelijk’, ‘Gebruikelijk loon dga’, ‘Verenigingen en stichtingen’, ‘Werkkostenregeling’ en ‘Overstappen naar een bv?’.  Ook worden er drie Specials gepubliceerd: de Special Miljoenennota (september), Special Eindejaarstips (oktober) en – de populairste – de Special Lonen (januari). Deze laatste wordt altijd in juni geüpdatet met nieuwe cijfers en wet- en regelgeving. Maar ook de Special Eindejaarstips wordt – indien nodig – eind november nogmaals geüpdatet. Gratis demo en proefabonnement Bent u een SRA-kantoor en heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Vraag dan een gratis demo aan. Het Nieuwsbankteam, bestaande uit Sabrina Aldaibis (projectassistent), Patricia Zwijgers (projectmanager) en Saskia Sol-Vreeburg (eindredacteur), laat u graag zien wat de Nieuwsbank u te bieden heeft en welke handige tools de Nieuwsbank bevat. Dit gebeurt vaak online, maar kan ook bij u op kantoor. Bent u geïnteresseerd en wilt u graag de Nieuwsbank uitproberen, neem dan een gratis proefabonnement voor een periode van zes weken (alleen als u nog geen proefabonnement heeft gehad). Vraag het direct aan.  Meer informatie? Voor overige vragen kijkt u op onze webpagina over de Nieuwsbank. Uiteraard kunt u ook terecht bij ons met al uw vragen. Neem hiervoor contact op met Sabrina Aldaibis via nieuwsbank@sra.nl. 1 Bron: Zo scoren de top 30-accountantskantoren in Google in 2023 14 februari 2023, Accountancy Vanmorgen

 • Nieuw! SRA-Salarisonderzoek wordt SRA-Arbeidsvoorwaardenonderzoek
  on May 13, 2024 at 9:09 am

  Nieuwe opzet 2024-2025: Arbeidsvoorwaardenonderzoek Theo Reuters, hoofd HRM bij SRA: “Wij houden al jaren een salarisonderzoek onder de leden. Hierin zijn de gegevens van ruim 11.000 medewerkers en 550 vennoten van SRA-kantoren opgenomen, waardoor dit representatieve onderzoek het grootste salarisonderzoek in Nederland is onder accountants- en belastingadvieskantoren. Eerder bestond het Salarisonderzoek uit zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden, vanaf dit jaar zijn deze twee dus gesplitst.” Het Arbeidsvoorwaardenonderzoek bestaat per 2024 uit twee deelonderzoeken: Salarisonderzoek: bestaande uit een medewerkersgedeelte en een vennotengedeelte Secundaire Arbeidsvoorwaarden: inclusief openstaande vacatures en voorgenomen salarisverhoging 2025 De onderzoeken zijn uitgesplitst naar kantoorgrootte, aantal medewerkers, uitgesplitst naar regio en SRA-breed. Secundaire arbeidsvoorwaarden: uitvraag in zomer 2024 “Dit nieuwe deelonderzoek is een stevige uitbreiding van wat eerder werd uitgevraagd. Tal van secundaire én tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen, waardoor u een beter beeld krijgt of uw organisatie in de pas loopt met collega-kantoren”, aldus Reuters.  Onder meer wordt uitgevraagd naar het gemiddelde aantal vakantie- en/of adv-dagen, extra andere vrije dagen, het type pensioenregeling, de studiekostenregeling (onder andere de betaling en terugbetaling daarvan), lease- en mobiliteitsregelingen (inhoudelijk en voor welke functies), reiskostenvergoedingen, overwerkvergoedingen (voor welke functies wel en welke niet?), bonusregelingen, thuiswerkvoorzieningen, overige regelingen et cetera. Reuters: “Ook wordt in dit onderzoek gevraagd naar het aantal openstaande vacatures én de voorgenomen collectieve en individuele salarisverhoging voor 2025. Deze belangrijke informatie krijgt u dan tijdig in 2024, zodat u uw voorgenomen salarisaanpassingen voor 2025 daarmee kunt vergelijken.” Salarisonderzoek: uitvraag in januari 2025 “Het Salarisonderzoek wordt voortaan uitgevraagd in januari. Dit levert u een belangrijk voordeel op. U beschikt veel eerder, voorheen was dit in oktober, over de actuele salarisgegevens en uurtarieven. Zo kunt u uw data al in het begin van het jaar vergelijken met de benchmark en zo mogelijk nog bijsturen in het lopende jaar”, stelt Reuters. Met het Salarisonderzoek krijgt u inzicht in de actueelste salarissen van medewerkers per functie bij SRA-kantoren. U ontvangt twee aparte rapporten: een medewerkers- en vennotengedeelte.  Medewerkersgedeelte In het Medewerkersgedeelte worden de cijfers en gegevens uitgevraagd van onder meer de gemiddelde aanvang- en eindsalarissen van 65  verschillende functies verdeeld over 16 disciplines, betaalde salarissen, de gemiddeld leeftijd van medewerkers, de geprognosticeerde uurtarieven en declarabele uren. Vennotengedeelte In het Vennotengedeelte wordt gevraagd naar de gemiddelde managementfee, de geprognosticeerde winst, de gemiddelde productiviteit en de uurtarieven en declarabele uren. Ook weten wat anderen voornemens zijn wat betreft het salaris 2025? Wilt u weten wat uw collega-kantoren voornemens zijn wat betreft collectieve en individuele salarisverhoging voor 2025? En of uw primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in de pas lopen? Doe dan mee aan het Arbeidsvoorwaardenonderzoek. U vindt hier meer informatie over beide onderzoeken. Wilt u zich gelijk aanmelden? Dat kan ook. Check dan gelijk de optie voor het complete pakket Benchmarkonderzoeken, bestaande uit de Kantorenbenchmark, het IT-kostenonderzoek én het Arbeidsvoorwaardenonderzoek. Daarmee heeft u cruciale managementinformatie voor uw kantoor in handen.  Heeft u nog vragen over de nieuwe opzet van het Arbeidsvoorwaardenonderzoek? Neem dan contact op met Theo Reuters: Theo Reuters Hoofd HRM T 030 656 60 60 E onderzoeken@sra.nl

 • Update Signalering Verzameling procedures EVRM/VWEU
  on May 8, 2024 at 6:39 am

  Naar de signalering

 • Reactie SRA op de internetconsultatie Aanpassing splitsingsvrijstelling
  on May 7, 2024 at 12:31 pm

  Wel zijn wij voorstander van het uitbreiden van de vrijstelling tot de verkrijging van aandelen in een verkrijgende rechtspersoon bij de splitsing die als onroerendezaakrechtspersoon kwalificeert. Voorafgaand duidelijkheid Ook bepleiten wij invoering van de mogelijkheid voorafgaand duidelijkheid te krijgen over de toepassing van de splitsingsvrijstelling middels een voorafgaande beschikking waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Dit bepleiten wij zowel voor de huidige vrijstelling als voor de eventueel gewijzigde vrijstelling. Ruime overgangsperiode Vanwege het feit dat splitsingen langdurige trajecten kunnen vormen, zijn wij voorstander van een ruime overgangsperiode om te voorkomen dat lopende reorganisaties door deze wijziging zouden worden getroffen. Invoering zou bij voorkeur niet voor 1 januari 2025 behoren plaats te vinden. Lees de integrale reactie van SRA