RJJ Fennis RA RE

Weideweg 32
1276 AC. Huizen


T +31 (0)36 5300192
M +31 (0)6 53 13 49 85

contact
pyxis
Fennis-interim-en-advies

NIEUWS

NBA nieuws
 • Banken versoepelen antiwitwasonderzoek politici
  on December 1, 2023 at 11:29 am

  Banken gaan de witwasonderzoeken bij politiek prominente personen aanpassen. Daarbij zeggen ze zich meer te richten op de daadwerkelijke risico’s van de individuele klant. De financiële instellingen willen daarmee onnodig diepgaand onderzoek naar deze personen voorkomen.

 • Top 10 meest gelezen – november 2023
  on December 1, 2023 at 10:42 am

  De tien meest gelezen items op Accountant.nl in de maand november 2023.

 • Bedrijvigheid Nederlandse industrie blijft krimpen
  on December 1, 2023 at 9:37 am

  De bedrijvigheid van de Nederlandse industrie is in november opnieuw gekrompen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). De organisatie spreekt van een ‘Black Friday’ in de industrie om verkopen te stimuleren.

 • PCAOB beboet PwC voor examenfraudes in China en Hongkong
  on December 1, 2023 at 8:31 am

  De Amerikaanse toezichthouder PCAOB legt PwC in China en Hongkong boetes op van in totaal zeven miljoen dollar, wegens jarenlange examenfraude.

 • Belastingdienst wil gelijkwaardige relatie met fiscaal dienstverleners
  on December 1, 2023 at 8:29 am

  Ruim 650 fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals bezochten eind november De Kuip in Rotterdam, voor een van de Intermediairdagen van de Belastingdienst. De dagen moeten bijdragen aan een gelijkwaardige relatie tussen dienst en intermediairs.

SRA nieuws
 • Nieuw: Praktijkhandreiking Wijzigingen in BOR en DSR ab vanaf 2024 en 2025
  on November 30, 2023 at 11:38 am

  Met ingang van 2024: aan derden ter beschikking gesteld onroerend goed is standaard beleggingsvermogen.  Met ingang van 2025: a. Geen doelmatigheidsmarge van 5% in BOR (in DSR ab wordt de doelmatigheidsmarge op een later moment ook afgeschaft). b. Keuzevermogen alleen ondernemingsvermogen voor zover gebruikt voor bedrijfsdoeleinden in BOR en DSR ab. c. Geen dienstbetrekkingseis in DSR ab. d. Minimumleeftijd van 21 jaar voor BOR en DSR ab bij schenking. e. Vrijstelling BOR naar 100% tot € 1.500.000 en 75% daarboven. Naar de praktijkhandreiking

 • NBA, SRA en Novaa publiceren hét naslagwerk MKB-accountancy
  on November 29, 2023 at 2:17 pm

  Visie Beleid start met visie. Op dinsdag 9 mei en dinsdag 20 juni organiseerden wij rondetafels die zoveel waardevolle input opleverden dat besloten is deze informatie te bundelen in een naslagwerk voor iedereen. Prikkelen Vijfennegentig pagina’s over ondernemerschap, regeldruk, beroepsprofiel, opleiding en stage, in- en uitstroom uit het beroep en stakeholders bij de mkb-accountancy. Het naslagwerk staat bol van de prikkelende stellingen, bijvoorbeeld over de terugkeer van het middenstandsdiploma – al is het maar voor accountants –, werkdruk en het onderscheidend vermogen van de mkb-accountant.  Daarnaast vind je er juist breed gedragen stellingen, zoals over de waarde van de persoonlijke relaties van de mkb-accountant met zijn of haar omgeving, over het terugdringen van de opstapelende regeldruk of over de certificeringsbevoegdheid van de startbekwame mkb-accountant. Waarde van de mkb-accountant Eye opener was onder andere de beperkte kennis bij stakeholders van de diverse accountantsproducten. En vaak blijkt de naam van de accountant of het kantoor voor stakeholders meer waard dan de tekst van de verklaring. Drie citaten van de voorzitters zijn uitgelicht:  Gerdien Vlot: “Je moet studenten perspectief bieden, niet ‘groenplukken’.” Marco Moling: “Je moet ook goed kijken naar de werkomgeving van de student.” Diana Clement: “We hebben het hier over het mooiste beroep van de wereld.” En dan was er natuurlijk nog de diamant van Verdiesen. Wie kent hem niet? Brede input De drie organisaties willen met het uitbrengen van dit naslagwerk alle deelnemers en betrokkenen bij de ronde tafels hartelijk bedanken. Naast de tafelgasten uit het beroep, onderwijs en stakeholders, was er brede belangstelling met vertegenwoordiging van onder meer de Expertgroep  Herijking beroepsprofiel en opleidingen accountancy (Margreeth Kloppenburg), het NBA-bestuur (Kris Douma), ONL (Hans Biesheuvel), serviceorganisaties, Young Profs, onderwijs, banken en andere stakeholders. De input zal uiteindelijk leiden tot een gezamenlijke position paper voor de besturen van NBA, Novaa en SRA. Rapport Mkb-rondetafels – Project visie op kleine mkb-praktijken

 • Mag het een onsje meer zijn?
  on November 28, 2023 at 8:49 am

  En ja, ook accountantskantoren hebben daar in hun dagelijkse praktijk last van: vanwege hun rol en functie als controleur en adviseur van die mkb-ondernemingen én vanwege hun eigen omvang. De meeste kantoren zijn zelf ook een mkb-onderneming. 80% van de SRA-populatie kent een omvang kleiner dan 50 fte. We zijn niet tegen De boodschap van ons manifest is zeker niet nieuw. Onze actie(s) rond regeldruk zijn we jaren geleden gestart. We stellen consequent knelpunten in bestaande en nieuwe wet- en regelgeving aan de kaak. Bij nieuwe maatregelen pleiten we ervoor om het mkb als uitgangspunt te nemen. We hebben in het Wta-domein gewaarschuwd voor het afnemende absorptievermogen bij kantoren na 53 maatregelen Publiek belang, 22 maatregelen van de Commissie toekomst accountancysector en wat er nu verder nog aankomt. Bij de overheid, politiek, Belastingdienst en andere stakeholders.  Laat het duidelijk zijn: we zijn niet tegen regels of maatregelen die de kwaliteit (bezien vanuit meerdere perspectieven) bevorderen. Die krijgen onverdeeld onze steun. Maar we sonderen wel wanneer maatregelen die kwaliteit niet ondersteunen, wanneer maatregelen zijn ingegeven door incidenten (vaak niet in ‘ons’ segment), wanneer maatregelen niet proportioneel zijn (binnen de aangegeven wettelijke en juridische kaders), of wanneer maatregelen niet passen bij ons soort kantoren (en stellen dan alternatieven voor). In onze genen Ook laten we al jaar en dag vanuit SRA zien dat we kwaliteit en kwaliteitsverbetering continu aanjagen. Gewoonweg omdat dat in ons DNA zit. Met reviews, kwaliteits- en cultuurprogramma’s. Dat doen we op bestuurs- en beleidsniveau en – wat nog veel belangrijker is – op het niveau van de dagelijkse praktijk binnen kantoren. Ondanks dat we sommige nieuwe maatregelen niet van harte omarmen, zijn we samen met kantoren allang aan de slag om ze pragmatisch door te vertalen en betekenisvolle inhoud te geven.  Daarnaast ervaren we dat kantoren elke dag bezig zijn om binnen de gegeven kaders, wet- en regelgeving en alle maatschappelijke uitdagingen, hun uiterste best doen om ‘het mkb’ te controleren en te adviseren. We zien ook: hoe meer regels en eisen, starheid en ingenomen ruimte om gewoonweg je vak te kunnen uitoefenen, hoe groter de kans op allerlei negatieve impact. Op werkplezier, op de aantrekkelijkheid van beroepen, op gewoonweg ondernemen. Die neerwaartse spiraal willen wij ombuigen. Een onsje meer Onze oproep gaat dus daar over. We willen niet dealen met minder werkplezier, minder aantrekkelijkheid van het beroep, minder (toekomstig) personeel, minder kantoren, met minder gewoonweg kunnen ondernemen. Wij willen juist meer van dat. In dat kader: Kies voor meer vertrouwen, minder regeldruk! Diana Clement Voorzitter SRA

 • Nieuw praktijkhandreiking Ervaringen met risicogericht samenstellen
  on November 23, 2023 at 8:02 am

  Naar de praktijkhandreiking

 • Kwartiermakers Toekomst Accountancysector publiceren slotrapportage
  on November 22, 2023 at 7:31 am

  Druk en tegendruk Uit het rapport komt het beeld naar voren van een sector die zwaar onder druk staat. Druk van de gecontroleerde onderneming, commerciële druk, tijdsdruk en een gestaag groeiend takenpakket. Dit vereist tegendruk stellen de kwartiermakers. Tegendruk van de accountant zelf en zijn organisatie. Een onafhankelijke houding en professioneel-kritische instelling zijn daarbij essentieel. Traag en risicomijdend Hoewel de kwartiermakers zien dat veel individuele beroepsbeoefenaren gemotiveerd en van goede wil zijn, oordelen zij dat de sector als geheel traag en risicomijdend is. De sector zou meer lef moeten tonen om te experimenteren op het gebied van innovatie, fraude en continuïteit. Deze taak ligt volgens De Vries en Fonteijn in de eerste plaats bij de leiding van de accountantsorganisaties, die ook de belangrijke taak heeft om druk te blijven zetten op het continue proces ter verbetering en bewaking van de kwaliteit van de wettelijke controle. Het middenkader zou ruime autonomie moeten krijgen om te zorgen dat individuele accountants de benodigde professioneel-kritische instelling kunnen ontwikkelen. De aanwezige sterke druk voor medewerkers op de output binnen accountantsorganisaties werkt belemmerend voor professionals en nodigt uit tot het nemen van shortcuts. De kwartiermakers stellen nadrukkelijk dat óók de gecontroleerde organisaties een rol en verantwoordelijkheid hebben bij de verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controle. Om die reden stellen zij dat een verplichtstelling van een verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) wenselijk is. Dit stelt bedrijven verplicht om risico’s te identificeren en maatregelen te nemen om deze te beheersen. Geen nieuwe regels, wel streng toezicht De kwartiermakers pleiten in hun slotrapportage niet voor meer regels, wel voor meer en beter toezicht. De voorgenomen instellingsverplichting voor raden van commissarissen juichen zij dan ook toe. De roep om ingrijpen in de structuur van de sector ligt voor de hand, maar uit de uitgevoerde onderzoeken (naar joint audit, intermediair en structurele splitsing) blijkt dat dit op dit moment niet wenselijk is. De invoering van kwaliteitsindicatoren (Audit Quality Indicators) daarentegen zien de kwartiermakers als een logische vervolgstap op eerdere adviezen. Deze indicatoren hadden er al lang moeten zijn. Herinrichting (praktijk)onderwijs Educatie is een fundamenteel onderdeel van de noodzakelijke veranderingen. Bij de vorming van de jonge beroepsbeoefenaar ligt uiteindelijk de basis voor de kwaliteitsverbetering. De kwartiermakers vragen de sector daarom nadrukkelijk om vaart te maken met de herziening van het beroepsprofiel en de herinrichting van het onderwijs. Hier valt ook het systeem van permanente educatie onder. Kijkend naar de kerntaken, werkgebieden en (internationale) ontwikkelingen én naar de vraag hoe op te leiden voor de toekomst, ziet de Expertgroep Herijking beroepsprofiel en opleidingen accountancy twee beroepen, namelijk die van accountant adviseur en register auditor. Zij adviseert de NBA voor deze twee beroepen beroepsprofielen uit te werken. Vaart in wetgevingsproces De gewenste snelheid ziet volgens de kwartiermakers ook op het wetgevingsproces. De verankering van de maatregelen in de Wet toekomst accountancy vormt een belangrijke stap in de uitvoering van de aangekondigde maatregelen. De kwartiermakers roepen daarom de politiek op om zoveel mogelijk vaart te maken met de aanname van het wetsvoorstel Wet toekomst accountancy en om druk op de sector te houden. In de tussentijd is constante waakzaamheid vereist om te zorgen dat de kwaliteit van de wettelijke controle niet wordt geschaad, aldus de kwartiermakers toekomst accountancysector. Hoe nu verder? Naar verwachting zal demissionair minister van Financiën Kaag het wetsvoorstel Wet toekomst accountancysector voor het Kerstreces naar de Tweede Kamer sturen. De Vaste Kamercommissie voor Financiën besloot eerder en om in het voorjaar van 2024 een debat over Accountancy te organiseren. SRA zal alle rapporten uit de slotrapportage van de kwartiermakers toekomst accountancysector inhoudelijk bestuderen en daar waar nodig in het belang van onze leden acteren. Rapporten Druk en tegendruk: Slotrapportage kwartiermakers toekomst accountancy Tijd voor heldere keuzes: Expertgroep Educatie, Advies over ontwerp beroepsprofielen en (stelsel van) opleidingen  Overige Rapportages Kwartiermakers toekomst accountancy