RJJ Fennis RA RE

G.T. Rietveldstraat 182
1333 LJ Almere
Postbus 1226
1300 BE Almere
T +31 (0)36 5300192
M +31 (0)6 53 13 49 85

contact
pyxis
Fennis-interim-en-advies

NIEUWS

NBA nieuws
 • Amazon krijgt in Luxemburg hoogste Europese privacyboete ooit
  on July 30, 2021 at 2:53 pm

  Webwinkelconcern Amazon heeft van de Luxemburgse privacywaakhond CNPD een boete van 746 miljoen euro gekregen. Het gaat om de grootste privacyboete die ooit is opgelegd in de Europese Unie.

 • Economie eurozone klimt in tweede kwartaal uit recessie
  on July 30, 2021 at 11:55 am

  De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal weer uit de recessie gekomen, dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen en het wereldwijde economische herstel van de coronacrisis.

 • Relatief hoge prijzen Nederlandse industrie houden aan
  on July 30, 2021 at 11:52 am

  De prijzen die Nederlandse industriebedrijven voor hun producten vragen, lagen in juni opnieuw veel hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt voor een groot deel door de sterk gestegen olieprijzen. Maar de laatste tijd gaan de prijzen van meerdere grondstoffen omhoog.

 • UWV: Veel werkgevers in bank- en verzekeringswezen dreigen NOW-deadline te missen
  on July 30, 2021 at 10:04 am

  Ruim tweederde van de werkgevers in het bank- en verzekeringswezen hebben nog niet de definitieve berekening van hun NOW-tegemoetkoming aangevraagd, terwijl de deadline daarvoor eind oktober is. 37 procent van de werkgevers in deze sector weet niet dat zij zélf de definitieve berekening van hun NOW-tegemoetkoming moeten aanvragen.

 • Italiaanse aanklagers in beroep tegen vrijspraak Shell en Eni
  on July 30, 2021 at 9:53 am

  Italiaanse openbaar aanklagers en de Nigeriaanse staat gaan in beroep tegen de vrijspraak van Shell in een grote corruptiezaak. Dat bevestigt het olie- en gasconcern na berichtgeving van Reuters. Ook tegen de vrijspraak van Eni wordt beroep aangetekend.

SRA nieuws
 • Update SRA Rekenmodel NOW 1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0
  on July 28, 2021 at 7:43 am

  Naar het Rekenmodel NOW

 • Branchesignalering gebruikelijk loon medisch specialisten met ab 2021
  on July 27, 2021 at 6:40 am

  Op grond van artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 dient het loon van een aanmerkelijkbelanghouder ten minste gesteld te worden op het hoogste van de volgende drie bedragen: De meestverdienende werknemer; € 47.000; 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Naar de branchesignalering

 • Update Handboek Kwaliteit Variant 4
  on July 26, 2021 at 8:46 am

  Aanleiding voor het actualiseren van het Handboek Kwaliteit zijn de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Met ingang van 21 mei 2020 zijn in verband met de implementatie van de 5e antiwitwasrichtlijn enkele bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast en is de wet aangevuld.  Daarnaast is de implementatiewet UBO-registratie in 2020 aangenomen, waardoor op 27 september 2020 het UBO-register in werking is getreden. Voorts zijn naar aanleiding van een consultatie op 15 september 2020 de NVKS op onderdelen gewijzigd en is vanaf 1 januari 2021 de nieuwe PE-regeling (NVPE) op alle accountants van toepassing. Naar het Handboek Kwaliteit Variant 4

 • Koffers op zolder laten of even uitloggen?
  on July 19, 2021 at 11:52 am

  De kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn zijn met tien kwaliteitsindicatoren, de zogeheten AQI’s (audit quality indicators), gekomen. Die AQI’s, althans de informatie erover, komen in een openbaar dashboard dat de NBA – zo is de bedoeling – gaat beheren. Per 2023 moeten de accountantskantoren verplicht over de AQI’s rapporteren. We hebben de kwartiermakers over deze kwaliteitsindicatoren geïnterviewd en dit interview kunt u lezen in de SRAadviseur die 10 augustus bij u op de mat valt. Doel van de AQI’s De tien AQI’s zijn opgesteld met als doel dat de gebruiker van de jaarrekening inzicht krijgt in de kwaliteit van de accountantscontrole. Want, u weet het, de Commissie Toekomst Accountancysector constateerde destijds dat kwaliteitsverbetering van de wettelijke controles hard nodig is. Zij presenteerde daarom aanbevelingen, die grotendeels door het kabinet zijn overgenomen. Naam en rugnummers Ik noem enkele van de tien AQI’s. De AQI ‘Betrokkenheid externe accountant’, waarbij kantoren van hun externe accountant moeten aangeven hoeveel uur zij aan de opdracht hebben besteed. Dat vind ik nogal wat, nu daar naam en rugnummer van de externe accountant aan worden verbonden. Andere voorbeelden van AQI’s Dan is er nog de AQI ‘Fraude en continuïteit’. Voor deze AQI is het de bedoeling dat kantoren informatie aanleveren over het aantal wettelijke controles, waarbij fraude wordt vermoed of waar men twijfels heeft over de continuïteit van de controleklant. Ook is er de AQI ‘Cultuur’, waarbij de medewerkerstevredenheid middels een door de NBA opgestelde vragenlijst wordt onderzocht. Fait accompli Ik wil niet meteen een mening vormen over deze AQI’s. Maar de AQI’s zijn wel een fait accompli, hoewel we nu nog niet weten wat de uiteindelijke kwaliteitsindicatoren zullen zijn. De contouren zijn wel helder en als kantoor is het goed om er kennis van te nemen en je nu al af te vragen wat de AQI’s betekenen voor de organisatie. Moet het kantoor zijn systemen erop aanpassen? Wil het kantoor deze specifieke informatie ook met duiding op de eigen site plaatsen? Dienen de AQI’s hun doel? Vanuit een positieve grondhouding gaan we namelijk eerst kritisch, samen met u, naar de AQI’s kijken: dienen deze hun doel en is het realistisch, gezien de administratieve lastenverzwaring, om de informatie van de tien AQI’s bij de kantoren op te vragen? In de zomer gaan we bij SRA dus gewoon door om aan dit soort belangrijke zaken aandacht te besteden. Eerst reflecteren, vervolgens reageren Maar, de koffers kunnen echt wel even van zolder. Voor iedereen is uitloggen heel belangrijk. De beste ideeën borrelen nooit op in tijden dat je veel te druk bent of bent geweest. Er moet weer ruimte komen in de geest voor reflectie en dat komt onze reacties op de consultatie over de AQI’s en het Wetsvoorstel toekomst accountancy ten goede. Onzichtbaar zijn Er is de afgelopen tijd veel werk verzet, mede door de steunmaatregelen. Op mijn kantoor merk ik dat vooral de jongere werknemers het moeilijk vinden om een balans te vinden. Het thuiswerken maakt dat mensen op verschillende tijden werken. Prima, maar een medewerker die ‘s avonds een mail van een collega krijgt, hoeft daar echt niet meteen op te reageren. Leg jezelf dat ook niet op. Je mag af en toe echt even onzichtbaar zijn voor je organisatie. Aan de vooravond van… Dus, nu we aan de vooravond van de vakantie staan: klap die laptop dicht en leg hem in een la van de kledingkast, waar ook de winterkleding ligt. Ik ga ook binnenkort met vakantie en daar verheug ik me enorm op. Wetende dat mijn collega’s bij SRA en mijn eigen kantoor de zaken laten doorgaan. Want ik ‘draai de winkel’ niet alleen, we doen het samen. Ik wens u alvast een fijne vakantie.

 • NBA: Verplichte rapportering over fraude en continuïteit
  on July 16, 2021 at 6:37 am

  Samenvattend voor SRA-kantoren, opererend in het wettelijke en vrijwillige controledomein: Over boekjaar 2021: proefdraaien met het rapporteren over fraude én over (dis)continuïteit in de controleverklaring voor wettelijke en vrijwillige controles. Over boekjaar 2022: verplichte rapportering over fraude en (dis)continuïteit in de controleverklaring voor wettelijke en vrijwillige controles. Let op! Kantoren die alleen vrijwillige controles uitvoeren zullen door de NBA nog nader geïnformeerd worden over het NBA-beleid en stappenplan rond de rapportering over fraude en continuïteit. Stappenplan Het NBA-bestuur heeft besloten de verplichte rapportage over fraude (inclusief compliance met wet- en regelgeving) en (dis)continuïteit in de controleverklaring op de volgende manier in te voeren: Verplichte rapportering over fraude in de controleverklaring voor het OOB-segment: invoering over boekjaar 2021 Voor het OOB-segment gaat de verplichtstelling gelden om met ingang van het huidige boekjaar 2021 in de controleverklaring te rapporteren over fraude. Voor het boekjaar 2020 geldt reeds dat in de meeste controleverklaringen bij beursondernemingen een (uitgebreide) toelichting hierover is opgenomen. Ook voor overige OOB-entiteiten (o.a. verzekeraars en woningbouwcoöperaties) wordt in toenemende mate hierover gerapporteerd. Het verplichten van een rapportage over fraude met ingang van boekjaar 2021 is daarmee een formalisering van de bestaande praktijk. Verplichte rapportering over fraude in de controleverklaring voor het niet-OOB-segment: invoering over boekjaar 2022 Het NBA-bestuur heeft voor het niet-OOB-segment besloten om de verplichtstelling voor alle wettelijke en vrijwillige controles te laten ingaan voor het boekjaar 2022. De verplichting betreft ruim 260 accountantsorganisaties, groot, middel en klein. De niet-OOB’s zullen over controlejaar 2021 gaan proefdraaien met het rapporteren over fraude in de controleverklaring voor wettelijke en vrijwillige controles. De NBA ondersteunt het proefdraaien over boekjaar 2021 via cursussen en begeleiding. Verplichte continuïteitsrapportering in de controleverklaring: invoering over boekjaar 2022 De verplichte continuïteitsmelding zal worden ingevoerd over het boekjaar 2022 voor zowel het OOB- als het niet-OOB-segment. Dit betreft alle wettelijke en vrijwillige controles. Zowel de OOB’s als de niet-OOB’s zullen over controlejaar 2021 voor wettelijke en vrijwillige controles gaan proefdraaien met het rapporteren in de controleverklaring over (dis)continuïteit, om nog meer praktijkervaring op te doen. De NBA ondersteunt het proefdraaien over boekjaar 2021 via cursussen en begeleiding. Aanpassing wet- en regelgeving Voor het verplicht opnemen van passages over fraude en compliance met wet- en regelgeving en (dis)continuïteit in de controleverklaring, is aanpassing van regelgeving nodig. Dit vraagt om een zorgvuldig proces, inclusief consultatie. Die zorgvuldigheid wil de NBA in acht nemen alsook de uitkomsten van de pilot over controlejaar 2020. Het NBA-bestuur rekent erop dat de aanpassing van de regelgeving in het kalenderjaar 2021 geformaliseerd wordt. Inlevertermijn pilot verlengd tot 31 juli a.s. Voor de pilot over boekjaar 2020 heeft de NBA kantoren opgeroepen om een overzicht te verstrekken van controlecliënten. Om een grotere groep kantoren daartoe de gelegenheid te geven, verlengt de NBA de inlevertermijn tot 31 juli aanstaande. U kunt dit overzicht met controlecliënten zenden naar fraude@nba.nl en/of continuiteit@nba.nl, met een duidelijke vermelding op welke cliënten de pilot betrekking heeft. Deel uw ervaringen uit de pilot De NBA zal kantoren half juli benaderen met een korte digitale survey, waarin u uw ervaringen uit de pilot en andere feedback kunt delen. U wordt verzocht deze enquête vóór 18 september aanstaande in te vullen. Als onderdeel van de survey vraagt de NBA een afschrift van de verstrekte controleverklaringen te uploaden en op deze wijze te delen met de NBA. De NBA vraagt uw begrip voor deze korte termijn. Uw ervaringen en feedback zijn heel belangrijk voor de evaluatie van de pilot over boekjaar 2020 en de aanpassing van de regelgeving (consultatie tot eind oktober aanstaande). De NBA zal de uitkomsten van de pilot analyseren. De terugkoppeling wordt naar verwachting in de eerste helft van oktober 2021 gepubliceerd. De evaluatie, uitkomsten en leerpunten uit de pilot over boekjaar 2020 zijn belangrijk voor bewustwording en vervolgstappen vanuit de NBA, gericht op het proefdraaien over boekjaar 2021. Voorbeelden De NBA heeft voor de pilot over boekjaar 2020 bewust gekozen voor een free format. Dit biedt de mogelijkheid dat accountants zich in de verklaring explicieter kunnen uitspreken over klantspecifieke werkzaamheden en bevindingen. Desondanks heeft de NBA gemerkt dat er in de praktijk behoefte is aan voorbeelden die kunnen helpen bij de uitvoering van de pilot. De NBA heeft daarom de volgende toelichtingen en tekstvoorbeelden gepubliceerd: over fraude is via accountant.nl een nadere toelichting gegeven bij de pilot. over (dis)continuïteit is op de NBA site een viertal voorbeeldteksten gepubliceerd om de sector te helpen en te inspireren bij het invullen van de pilot: Voorbeeldteksten pilot ‘rapporteren over continuïteit in de controleverklaring’. Vragen Roept de brief vanuit het NBA-bestuur vragen op of heeft u behoefte aan andere, gerelateerde informatie? Neemt u dan contact op met de NBA via fraude@nba.nl en continuiteit@nba.nl. Eerdere berichten over dit onderwerp Update NBA Pilot Fraude II (31 mei 2021) Update NBA Pilot Fraude (29 april 2021) Verduidelijking kaders NBA Pilot Fraude en continuïteit nodig (30 maart 2021) Vragen SRA-leden over pilot NBA (22 maart 2021)