RJJ Fennis RA RE

Weideweg 32
1276 AC. Huizen


T +31 (0)36 5300192
M +31 (0)6 53 13 49 85

contact
pyxis
Fennis-interim-en-advies

NIEUWS

NBA nieuws
SRA nieuws
 • SRA publiceert Jaarverslag Kwaliteit & Cultuur 2022
  on December 1, 2022 at 8:13 am

  Een kwaliteitsgerichte cultuur stimuleert gedrag dat de kwaliteit van de accountantsorganisatie ondersteunt. Enerzijds door te kijken naar systemen, processen en vaktechnische kennis, anderzijds door te kijken naar soft controls zoals gedrag en leiderschap en professional skills zoals sociale vaardigheden en luistervaardigheden. Inspiratie voor elk accountantskantoor ”In dit jaarverslag lichten we op transparante wijze toe hoe wij in 2022 binnen en buiten SRA invulling hebben gegeven aan het werken aan kwaliteitsgerichte cultuur, werkdruk en gedrag. En hoe wij onze leden hierbij ondersteunen. We zijn trots op wat we gezamenlijk binnen onze vereniging bereiken en hopen dat het een inspiratie is voor elk accountantskantoor”, vertelt Wilma Hosang, Manager Advies, Strategie & Data bij SRA. Vicevoorzitter Roland Ogink benadrukt de noodzakelijke aandacht voor kwaliteitsgerichte cultuur. ”Er zijn meerdere interventies en combinaties van interventies mogelijk om te werken aan een kwaliteitsgerichte cultuur. Dit is maatwerk. Wat bij het ene kantoor effectief is, hoeft bij het andere niet effectief te zijn. Elke organisatie heeft immers een eigen identiteit.” Download het jaarverslag

 • Drie praktijksessies over duurzaamheidsstrategie
  on November 30, 2022 at 9:55 am

  Hoe kan de accountant helpen bij de op handen zijnde rapportageverplichting over duurzaamheid? Tijdens de driedaagse praktijksessie: werken aan duurzaamheid in het mkb, behandelen cursusleiders Edwin van Haare, partner en registeraccountant bij HLB Witlox van den Boomen, en Onno Nilissen, specialist op het gebied van duurzaamheidsstrategie, deze en andere vragen rond de nieuwe wetgeving die vanaf 1 januari 2024 gefaseerd wordt ingevoerd. Tot dat moment zal er door ondernemingen en accountants het nodige werk moeten worden verzet, waarschuwt Van Haare. “Tal van vragen moeten worden beantwoord. Wat wordt er bijvoorbeeld verstaan onder duurzaamheid, hoe formuleer je concrete doelstellingen, hoe moet de rapportage eruitzien en welke regels zijn van toepassing?” De rapportageverplichting vanuit deze duurzaamheidstransitie dwingt volgens hem tot het maken van fundamentele strategische keuzes over de koers van de organisatie. “Denk aan de dienstverlening en de bijbehorende investeringen en aan implementatie van processen en systemen om duurzame prestaties meetbaar te maken.” Lees verder in de SRAadviseur SRAadviseur november 2022 Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur? Lees hier de gehele SRAadviseur

 • Nieuw: SRA-Praktijkhandreiking De dividenduitkering
  on November 29, 2022 at 11:00 pm

  Ook wordt ingegaan op enkele verslaggevingsissues en de fiscale aspecten die daaraan zijn verbonden. Hiermee is deze praktijkhandreiking relevant voor zowel voor de fiscale als voor de samenstelpraktijk. Naar de handreiking De dividenduitkering

 • Verduurzamen is samen meters maken en van elkaar leren
  on November 29, 2022 at 6:12 am

  Dura Vermeer Bouw Hengelo wil hierin een katalyserende rol spelen, bijvoorbeeld door te bouwen zonder nieuwe grondstoffen en actief te sturen op bewustwording. “Verduurzamen is met elkaar pionieren en vooruitdenken; dit draagt bij aan een betere leefomgeving én aan de energie in de organisatie.” Dura Vermeer Bouw Hengelo maakt deel uit van de divisie Bouw en Vastgoed van Dura Vermeer, een ondernemersfamilie gericht op woning- en utiliteitsbouw, infrastructuur en engineering. “Wij hebben als familiebedrijf logischerwijs alle aandacht voor de generaties die na ons komen. Dat zit in ons DNA. Dit betekent ook dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om ons heen en alert zijn op manieren waarop we onze impact op het milieu kunnen meten en verbeteren”, vertelt Bart Pigge, adjunct-directeur bij Dura Vermeer Bouw Hengelo. “We hebben dus een sterke, intrinsieke motivatie om te verduurzamen. Die heb je nodig om uiteindelijk ook echt stappen te zetten. Regelgeving en de publieke opinie zorgen nog wel voor een extra versnelling.” Focus aanbrengen Op corporate niveau heeft Dura Vermeer verschillende duurzaamheidsprogramma’s lopen en iedere vestiging heeft daarbinnen een eigen verdieping en eigen thema’s. “Duurzaamheid is een erg breed onderwerp en als individuele vestiging vonden we het ingewikkeld om er concreet mee aan de slag te gaan”, zegt Pigge. Een samenwerking met André Nijhof, hoogleraar duurzaam ondernemen aan Nyenrode, heeft geholpen om de noodzakelijke focus aan te brengen. Voor de vestiging in Hengelo is de keuze na een zorgvuldige afweging gevallen op het thema ‘bouwen zonder nieuwe grondstoffen’. Om het concreet te maken, is daaraan meteen ook een ambitie gekoppeld. Die is hoog: in 2030 wil Dura Vermeer Bouw Hengelo voor al zijn bouwprojecten geen nieuwe (uitputtelijke) grondstoffen meer hoeven aanvoeren. Lees verder in de SRAadviseur SRAadviseur november 2022 Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur? Lees hier de gehele SRAadviseur

 • Bij gunstige uitspraak massaalbezwaarplusprocedure gelijke rechten niet-bezwaarmakers
  on November 28, 2022 at 8:10 am

  De groep niet-bezwaarmakers betreft alle belastingplichtigen met box 3-inkomen van wie de aanslag over een of meer van de belastingjaren 2017 tot en met 2020 op de datum van het Kerstarrest (24 december 2021) onherroepelijk vaststond. Zij hebben volgens een later arrest van de Hoge Raad (van 20 mei 2022) geen recht op het in behandeling nemen van een verzoek om ambtshalve vermindering en krijgen op basis van dat arrest geen rechtsherstel. Echter, tegen dat arrest zijn diverse bezwaren aangevoerd, om welke reden deze kwestie met aanvullende juridische argumenten nogmaals aan de Hoge Raad wordt voorgelegd. Eerst beoordeling of recht bestaat op ambtshalve vermindering Over de vraag of het terecht is dat een verzoek om ambtshalve vermindering van niet-bezwaarmakers wordt afgewezen, zal worden geprocedeerd in de zogenoemde massaalbezwaarplusprocedure. Daarvoor wordt een selectie gemaakt uit de inmiddels door een aantal niet-bezwaarmakers over een of meer van de jaren 2017 tot en met 2020 ingediende verzoeken om ambtshalve vermindering. Deze selectie vindt door het ministerie, de Belastingdienst en de koepel- en belangenorganisaties gezamenlijk plaats. De representatieve gevallen worden vervolgens tot aan de Hoge Raad uitgeprocedeerd. Daarbij wordt aan de Hoge Raad gevraagd of deze belastingplichtigen toch recht hebben op het in behandeling nemen van hun verzoek om ambtshalve vermindering. Daarbij worden alle nu bekende rechtsvragen over het recht op het in behandeling nemen van het verzoek om ambtshalve vermindering voorgelegd, in de hoop dat een of meer daarvan de Hoge Raad toch tot het oordeel brengt dat dit recht bestaat. Als dat gebeurt, zou de Hoge Raad geheel of gedeeltelijk terugkomen op zijn eerdere oordeel van 20 mei 2022. Automatische vermindering na positief oordeel Hoge Raad Als de Hoge Raad in deze procedures oordeelt dat ook niet-bezwaarmakers recht hebben op het in behandeling nemen van hun verzoek om ambtshalve vermindering, zullen de box 3-aanslagen van de gehele groep niet-bezwaarmakers automatisch door de Belastingdienst worden herbeoordeeld. De gehele groep krijgt dan rechtsherstel volgens het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3. De beoordeling hiervan zal de Belastingdienst dus uit eigen beweging doen. Men hoeft daar zelf niets voor te doen. Bevestiging ministerie en Belastingdienst  Voorgaande hebben het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst bevestigd in een brief aan de koepel- en belangenorganisaties. Ook staatssecretaris Van Rij bevestigt dit in antwoord op vragen uit de Eerste Kamer. Nu de staatssecretaris dit zowel als wetgever, maar ook als beleidsuitvoerder bevestigt, is het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering voor deze groep niet meer nodig. SRA meent dat nu vaststaat dat automatisch rechtsherstel volgt, mits de Hoge Raad op basis van de nieuw aangevoerde motivering in de geselecteerde procedures inderdaad zou oordelen dat niet-bezwaarmakers toch recht hebben op ambtshalve vermindering Rechtsingang na rechtsherstel, verdere vermindering mogelijk In de brief van het ministerie aan de koepel- en belangenorganisaties, maar ook door de staatssecretaris bij de beantwoording van de Kamervragen, is verder bevestigd dat niet-bezwaarmakers na een voor hen positief oordeel nog daadwerkelijk rechtsingang krijgen als zij zich niet kunnen vinden in het automatisch geboden rechtsherstel. Als hun werkelijke box 3-inkomen (waarvan overigens onduidelijk is hoe dat moet worden bepaald) lager is dan volgens het rechtsherstel, kunnen zij, net als de groep bezwaarmakers op dit moment kan, een (nieuw) ambtshalve verzoek om (verdere) vermindering indienen. Als de Belastingdienst dit verzoek afwijst, kunnen zij in bezwaar en vervolgens in beroep tegen de afwijzing. Dit wordt na een positief oordeel verder uitgewerkt in wet- en regelgeving.  Vergelijkbare termijn De vijfjaarstermijn voor het doen van een verzoek om ambtshalve vermindering zal voor in ieder geval het belastingjaar 2017 en mogelijk ook al voor 2018 verstreken zijn op het moment dat de niet-bezwaarmakers op basis van de automatische vermindering (na een positief oordeel van de Hoge Raad) de aanslagen krijgen. De staatssecretaris bevestigt ook dat aan alle niet-bezwaarmakers na een eventueel rechtsherstel een vergelijkbare termijn zal worden geboden om een verzoek om ambtshalve vermindering te doen als de bezwaarmakers gehad hebben. Dit geldt dus ook voor belastingjaren waarvoor de vijfjaarstermijn dan al verstreken is. Daartoe worden al verstreken termijnen met een nieuwe wettelijke regeling specifiek voor deze groep verlengd. Vervolg De komende weken vinden nog gesprekken plaats tussen het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, SRA en de andere koepel- en belangenorganisaties over de inrichting van de massaalbezwaarplusprocedure, de uitwerking van de rechtsvragen en over enkele specifieke aspecten. Dit nadere overleg ziet SRA met vertrouwen tegemoet. Nogmaals, we zien daarom geen reden dat SRA-kantoren voor hun klanten ambtshalve verzoeken om vermindering moeten indienen. Zeer kleine en specifieke groep Mogelijk is voor een heel kleine en specifieke groep zeer vermogende belastingplichtigen met veel beleggingen nog een individueel verzoek te overwegen. Over deze groep wordt nog verder gesproken met het ministerie en de Belastingdienst. Op dit moment zouden wij ook voor deze groep geen individuele verzoeken indienen. Over die specifieke groep zullen wij uiterlijk in de eerste week van december berichten. Voor nu achten wij het niet zinvol om voor die groep veiligheidshalve toch al verzoeken om ambtshalve vermindering in te dienen. Conclusie Gezien de toezeggingen in de brief aan de koepel- en belangenorganisaties, maar vooral ook door de antwoorden van de staatssecretaris van Financiën aan de Eerste Kamer, ziet SRA geen reden voor het indienen van verzoeken om ambtshalve vermindering voor de groep niet-bezwaarmakers. Heel misschien is er voor een heel kleine groep zeer vermogenden nog een geringe kans dat dit anders ligt. Op dit moment geldt ook voor die groep dat het indienen van een verzoek op dit moment niet zinvol is. Bron: Antwoord op vragen over rechtsherstel box 3 (25-11-2022) Eerder brachten wij: Niet eens met geboden rechtsherstel 2017? Verzoek ambtshalve vermindering vóór 2023 (21 november) Onduidelijkheid over verzoek om ambtshalve vermindering box 3 (17 november) Uitsluitsel ministerie: massaalbezwaarprocedure voor box 3 (4 november) SRA: wacht met verzoek ambtshalve vermindering box 3 tot uitsluitsel ministerie (25 oktober) Rechtsherstel box 3: vervolgbespreking koepelorganisaties en ministerie (17 oktober) Gesprek met Staatssecretaris Van Rij inzake uitvoering van het rechtsherstel box 3 (29 september) Brief koepels aan het ministerie (22 september)